Najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa pracy oraz społeczna odpowiedzialność biznesu są dla nas podstawowymi zasadami

Polityka jakości

Nadrzędnym celem EMMCO Pomorze jest prowadzenie dochodowej działalności spełniającej potrzeby i oczekiwania Klientów oraz gwarantującej im pełne zadowolenie. Jest to droga do zdobycia pełnego zaufania Klienta, opinii wiarygodnego partnera, umocnienia pozycji na rynku oraz zapewnienia rozwoju naszej firmy.

Dokładamy wszelkich starań, by oferowane przez nas usługi:

 • były bezpieczne dla Klienta z punktu widzenia tajemnicy technologicznej i handlowej

 • były zgodne z odpowiednimi przepisami prawa i innymi wymaganiami

 • zaspokajały oczekiwania w zakresie stabilności i powtarzalności cech

 • sprawiały naszym Klientom pełną satysfakcję ze współpracy

Nasze cele osiągamy poprzez:

 • zaangażowanie wszystkich pracowników w sprawy jakości

 • świadomość pracowników, że jakość jest realizowana przez nich w wykonywaniu codziennych zadań

 • dobrze wyszkoloną i stale podnoszącą swe kwalifikacje załogę

 • współpracę z Klientem poprzez ocenę jego potrzeb i analizę opinii o usługach

 • dobór dostawców, które spełniają nasze wymagania jakościowe

 • ciągłe doskonalenia systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015

Polityka BHP

Jednym z podstawowych zadań EMMCO Pomorze jest zagwarantowanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia, zapewnienie godnych warunków socjalnych oraz przestrzeganie przepisów prawa i innych wymagań w zakresie BHP.

Zarząd EMMCO Pomorze w sposób ciągły poprawia stan bezpieczeństwa i higieny pracy, co pozwoli zapobiec urazom przy pracy i chorobom zawodowym pracowników oraz zapewni bezpieczeństwo gości, podwykonawców i Klientów.

W celu osiągnięcia powyższego, Zarząd zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę, bezpieczną infrastrukturę, nowoczesne środki ochrony osobistej, środki finansowe oraz motywację, świadomość i zaangażowanie pracowników w sprawy BHP.

Realizację powyższej polityki nasza firma chce osiągnąć poprzez:

 • stałe doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie BHP

 • wykorzystywanie uwag pracowników i kooperantów dotyczących obszaru BHP

 • zapewnienie środków do realizacji niniejszej polityki BHP

 • ciągłe doskonalenie działalności organizacji w celu poprawy warunków BHP zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 45001:2018

Polityka środowiskowa

Zarząd EMMCO Pomorze w pełni świadomy wagi społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju – kieruje się dbałością o dobro Klientów i środowiska naturalnego.

EMMCO Pomorze zobowiązuje się do ciągłego minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Prowadzi kompleksowe działania, mające na celu wypełnianie założeń polityki środowiskowej.

Wśród nich są m.in.:

 • zobowiązanie do spełnienia wymagań prawnych i innych związanych z realizowanymi usługami

 • prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami poprzez ograniczenie ich powstawania, selektywną zbiórkę i przekazywanie do recyklingu bądź unieszkodliwiania

 • prowadzenie praktyki zakupów materiałów i urządzeń z uwzględnieniem, jako jednego z istotnych parametrów, jak najmniejszego ich wpływu na środowisko

 • popularyzacja, wśród pracowników wiedzy na temat proekologicznych zachowań, podnoszenie ich świadomości i kształtowanie postaw

 • ciągłe doskonalenie działalności organizacji w celu minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne

Polityka Antynarkotykowa i Antyalkoholowa

Poprzez stosowanie zasady „Zero tolerancji dla zażywania narkotyków, picia alkoholu oraz korzystania z wszelkich innych używek odurzających w miejscu pracy” oraz spełnienie wymogów niniejszej polityki Zarząd EMMCO Pomorze zapewnia swoim pracownikom korzystanie z bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy.

EMMCO Pomorze uznaje, że przebywanie w pracy pod wpływem alkoholu lub narkotyków jest zagrożeniem dla zdrowia i dobrostanu pracowników, Klientów i gości.

EMMCO Pomorze zachęca pracowników, którzy przeżywają trudności z używaniem alkoholu lub środków odurzających do skorzystania z dostępnego, odpowiedniego, profesjonalnego wsparcia i terapii. Organizacja zapewnia sprawiedliwy i spójny system, w którym pracownicy, którzy chcą otrzymać wsparcie, zostaną skierowani do odpowiednich instytucji lub ośrodków, które mogą pomóc, zachęcać i wspierać ich próby rozwiązania problemów związanych z używaniem alkoholu i narkotyków.

EMMCO Pomorze bezwzględnie zabrania pracownikowi być pod wpływem alkoholu lub narkotyków w trakcie pracy. To samo odnosi się do działań podejmowanych na terenie EMMCO Pomorze lub w innych lokalizacjach na rzecz realizowanych usług lub w pojazdach używanych do pracy.

Zabronione jest, aby personel spożywał alkohol w czasie pracy nawet poza miejscem pracy, w trakcie posiłku lub przerwy na odpoczynek.

Każdy pracownik, podejrzany o przebywanie w pracy pod wpływem alkoholu lub narkotyków zostanie natychmiast odsunięty od stanowiska pracy i odesłany do domu. W takiej sytuacji pracownik chcący udowodnić swoją trzeźwość i pragnący tym samym pozostać na stanowisku pracy będzie zobligowany do poddania się alko- lub narkotestowi.

 • nieprzestrzeganie polityki będzie skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego

 • wszyscy pracownicy EMMCO Pomorze są zobowiązani do przestrzegania powyższej polityki

 • obowiązkiem kierowników jest zadbanie, by wszystkieosoby znały politykę firmy

 • bezpośredni przełożeni są odpowiedzialni za wdrażanie polityki

 • kierownicy wyższego szczebla są odpowiedzialni za przestrzeganie i przegląd realizacji polityki

Zarząd EMMCO Pomorze