Gwarantujemy skuteczną i terminową realizację zleceń, ekspercką wiedzę oraz doświadczenie

Pracujemy dla branży

Nasza oferta

PROJEKTOWANIE ORAZ OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEJ, WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYKONAWCZEJ

 • Projektowanie konstrukcji stalowych, żelbetowych, murowych oraz kompozytowych lądowych i morskich włącznie z obliczeniami i optymalizacją wytrzymałościową ze szczególnym uwzględnieniem aspektu trwałości tych konstrukcji

 • Opracowywanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym projektu koncepcyjnego, wykonawczego, dokumentacji warsztatowej, jak również powykonawczej

 • Weryfikacja i adaptacja gotowych projektów do wymagań i oczekiwań Inwestora

NADZÓR TECHNICZNY PROCESU PRODUKCJI I BUDOWY

EMMCO oferuje kompleksowy nadzór: począwszy od audytowania i kwalifikacji producentów, firm wykonawczych poprzez wszystkie etapy produkcji / budowy, kończąc na finalnych odbiorach jakościowych, inspekcjach kompletności, pakowania i oznakowania elementów wysyłkowych.

Inspektorzy EMMCO prowadzą również nadzór nad terminowością wykonania etapów produkcji oraz budowy poprzez analizowanie planów, harmonogramów oraz weryfikację ich realizacji. Ciągłe raportowanie postępu prac sprawia, iż nasz Klient w pełni kontroluje zaawansowanie prac w zakresie wykonywanego zadania.

Nadzór techniczny EMMCO obejmuje:

 • Nadzór nad wszystkimi etapami budowy / produkcji elementów / konstrukcji metalowych i żelbetowych włącznie z etapem prefabrykacji, budowy i finalnego montażu

 • Nadzór inwestorski, autorski i branżowy w trakcie realizacji procesu budowy, remontu, wzmocnienia lub rozbiórki obiektów

 • Usługi inżynierskie oraz nadzór spawalniczy świadczony przez wykwalifikowany personel IWE & IWI

 • Wdrożenia metod spawania: MIG/MAG/FCAW (131, 135, 136, 138), TIG (141) MMA (111), SAW (121)

 • Kontrola nad procesem zabezpieczeń antykorozyjnych przez wykwalifikowanych inspektorów Frosio poziom I, II

 • Usługi inżynierskie na budowie

 • Nadzór BHP podczas procesu budowy lub produkcji

 • Nadzór nad dokumentacją podczas procesu budowy lub produkcji

 • Kontrola wymiarowa wielko- oraz małogabarytowych konstrukcji stalowych oraz żelbetowych

 • Usługi w zakresie kontroli i zapewnienia jakości

 • Nadzór nad kompletnością wysyłki, pakowaniem, zabezpieczeniem oraz oznakowaniem konstrukcji na czas transportu

 • Nadzór nad terminowością budowy lub produkcji elementów / konstrukcji stalowych i żelbetowych

 • Audyty zakładów produkcyjnych, jako potencjalnych dostawców / poddostawców

Oferta EMMCO w zakresie nadzoru technicznego jest skierowana do inwestorów, jak i jednostek nadzorujących budowę, produkcję czy modernizację obiektów przemysłowych takich jak: platformy morskie, rafinerie, zakłady chemiczne, elektrownie i elektrociepłownie, rurociągi przesyłowe paliw i gazu, wielkokubaturowe budowle przemysłowe oraz użytkowe, mosty, kominy specjalistyczne statki morskie.

EKSPERTYZY, ORZECZENIA I DORADZTWO TECHNICZNE

 • Ekspertyzy i doradztwo techniczne w zakresie projektowania, budowy, naprawy, przebudowy, remontu konstrukcji stalowych, żelbetowych, murowych oraz kompozytowych

 • Opracowanie procesów technologicznych niezbędnych do budowy, produkcji konstrukcji stalowych i żelbetowych (technologia betonowania)

 • Inwentaryzacje oraz pomiary istniejących obiektów budowlanych i obiektów przemysłowych

BADANIA LABORATORYJNE I TERENOWE MATERIAŁÓW ORAZ KONSTRUKCJI

EMMCO, we współpracy ze swoimi stałymi partnerami, oferuje swoim Klientom szerokie spektrum badań laboratoryjnych materiałów, w tym cementu, kruszyw oraz betonu. Badania wykonywane są bezpośrednio na zlecenie Klienta lub stanowią część ekspertyz i opinii technicznych opracowywanych przez kadrę rzeczoznawców EMMCO.

Laboratorium prowadzi następujące badania normowe materiałów zgodnie z normami europejskimi:

  Cement PN-EN 197-1:2002

 • Analiza chemiczna (odczyn, chlorki, tlenki: wapnia, magnezu, żelaza)

 • Badanie konsystencji

 • Badanie stałości objętości

 • Oznaczanie czasów wiązania

 • Badanie wytrzymałości na ściskanie

 • Badanie wytrzymałości na zginanie

  Kruszywo PN-EN 12620:2004

 • Pobieranie próbek

 • Oznaczenie składu ziarnowego

 • Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych

 • Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych

 • Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych

 • Oznaczenie nasiąkliwości

 • Oznaczenie mrozoodporności

 • Oznaczenie wytrzymałości na miażdżenie

  Beton PN-EN 206-1:2003/PN-B-06250:1988

 • Pobieranie próbek do badań

 • Analiza chemiczna (odczyn, chlorki, tlenki: wapnia, magnezu, żelaza)

 • Badanie wytrzymałości na ściskanie

 • Oznaczenie wodoszczelności

 • Oznaczenie nasiąkliwości

 • Oznaczenie mrozoodporności

 • Oznaczenie gęstości objętościowej

 • Badanie konsystencji mieszanki

 • Badanie zawartości powietrza w mieszance

  Ponadto badania chemiczne

 • Zaprawy

 • Wody zarobowej

 • Analizy chemiczne soli budowlanych rozpuszczalnych w wodzie

  Badania techniczne podstawowych cech wytrzymałościowych i fizycznych innych materiałów budowlanych:

 • Wytrzymałość na ściskanie

 • Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu

 • Wytrzymałość na zginanie przy rozłupywaniu

 • Mrozoodporność

 • Nasiąkliwość

 • Przyczepność

 • Gęstość, gęstość objętościowa, porowatość

 • Ścieralność

 • Stabilność wymiarowa w stałych warunkach temperatury i wilgotności (temperatura od -70°C do +150°C, wilgotność względna powietrza od 10 do 98%)

 • Wilgotność i wilgotność sorpcyjna

 • Przenikanie pary wodnej

 • Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji pary wodnej

 • Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej

 • Współczynnik przenikania ciepła w zakresie od 0,01 do 50 W/(m∙K)

 • Opór cieplny murów z komponentów budowlanych (metoda obliczeniowa)

 • Badania mineralogiczne kruszyw wykorzystywanych w budownictwie i drogownictwie

 • Badania i analizy cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych

 • Badania elementów betonowych i żelbetowych

 • Badania wytrzymałościowe betonu metodami nieniszczącymi

  Numeryczne modelowanie procesów fizycznych zachodzących w budynkach istniejących i projektowanych

 • Przygotowania numerycznych modeli energetycznych budynków

 • Symulacja i optymalizacja zapotrzebowania na energię

 • Prognozowanie komfortu klimatu wewnętrznego w budynkach

 • Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej i audytów energetycznych budynków

 • Badania numeryczne wydajności technik pasywnych i aktywnych stosowanych w budynkach energooszczędnych oraz budynkach netto-zero-energetycznych

  Ekspertyzy i opinie naukowo-techniczne

 • Ocena stanu technicznego konstrukcji

 • Opracowania dotyczące zawilgocenia i zasolenia

 • Badania wilgotności materiałów metodą laboratoryjną i nieinwazyjną

 • Opracowywanie map zawilgocenia obiektów

 • Prognozowanie parametrów komfortu cieplno-wilgotnościowego pomieszczeń. Zakres badania: wyznaczenie wskaźników PMV, PPD, PD, DR

 • Wykonywanie prognozowania zapotrzebowania budynków na energię pierwotną ze źródeł nieodnawialnych: symulacje numeryczne

 • Ekspertyzy techniczne w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego

 • Obiektów budowlanych

 • Ekspertyzy z zakresu konstrukcji żelbetowych, murowych i stalowych

 • Ekspertyzy dotyczące izolacji przeciwwodnych

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM I BUDOWĄ

Bazując na wieloletnim doświadczeniu kadry managerskiej EMMCO w realizacji skomplikowanych i zaawansowanych projektów z zakresu budowy obiektów i konstrukcji z przeznaczaniem dla szerokiej gamy gałęzi przemysłu, oferujemy naszym Klientom kompleksowe zarządzanie projektem oraz budową w tym:

 • Pozyskiwanie i kwalifikowanie potencjalnych wykonawców

 • Przeprowadzenie specjalistycznych audytów technicznych oraz finansowo- organizacyjnych potencjalnych wykonawców

 • Negocjacje biznesowe prowadzące do finalnego zakontraktowania prac

 • Opracowanie harmonogramów, planów budowy, produkcji

 • Koordynacja prac firm branżowych niezbędnych do wykonania zadania

 • Organizacja biura budowy sprawującego kompleksowy nadzór nad przebiegiem prac

 • Nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej, w tym finalnej dokumentacji zdawczej

 • Końcowe rozliczanie prac oraz podpisanie protokołów zdawczo – odbiorczych

DORADZTWO HANDLOWE I BADANIA RYNKU

 • W ramach świadczonych usług oraz bazując na wieloletnim doświadczeniu kadry EMMCO oferuje swoim Klientom, szczególnie zagranicznym przegląd, wyszukanie i kwalifikację potencjalnych podwykonawców w zakresie konstrukcji stalowych, rurociągów, komponentów stalowych jak i konstrukcji żelbetowych, konstrukcji murowych i kompozytowych

 • Równocześnie specjaliści EMMCO na zlecenie klienta zajmują się pozyskiwaniem klienta wraz z podpisaniem umowy

 • Wykonujemy detaliczne badania przeglądu oraz badania i analizy rynku polskiego jak również rynków krajów europejskich, z szczególnym naciskiem na kraje skandynawskie, w tym Norwegię

WYNAJEM PERSONELU INŻYNIERSKIEGO, INSPEKTORSKIEGO, PRODUKCYJNEGO I BADAWCZEGO

EMMCO dostarcza swoim Klientom wysoko wykwalifikowany personel, którego wiedza jest poparta wieloletnim doświadczeniem oraz potwierdzona zawodowymi dyplomami czy certyfikatami kompetencji.

  Inżynierowie oraz inspektorzy nadzoru

 • Wykwalifikowani konstruktorzy jak również rzeczoznawcy budowlani

 • Dyplomowani inżynierowie i inspektorzy konstrukcji stalowych, żelbetowych, murowych, kompozytowych oraz rurociągów przemysłowych

 • Dyplomowani inżynierowie i inspektorzy mechanicy

 • Certyfikowani międzynarodowi inżynierowie oraz inspektorzy spawalnicy (IWE, IWI-C)

 • Inżynierowie budowy

 • Inspektorzy ds. zabezpieczeń antykorozyjnych certyfikowani zgodnie z Frosio poziom I, II, III

 • Inspektorzy jakości (QA / QC, QS, MC)

 • Specjaliści ds. kontroli pomiarowej

 • Inspektorzy BHP

  Personel produkcyjny

  MONTERZY KONSTRUKCJI I RUROCIĄGÓW

 • Najwyższa umiejętność czytania dokumentacji technicznej zarówno w zakresie konstrukcji jak i ISO

 • Bardzo dobra i efektywna organizacja pracy

 • Praca z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa

 • Certyfikacja w zakresie spawania spoin szczepnych zgodnie z EN 287-1

 • Doświadczanie w pracy dla polskich i norweskich firm wytwarzających lub budujących obiekty dla przemysłu wydobycia i przetwórstwa ropy i gazu

 • Doświadczenie w zakresie obsługi podnośników personalnych jak również stosowania szelek bezpieczeństwa przy pracach wysokościowych

  SPAWACZE KONSTRUKCJI I RUROCIĄGÓW

 • Doświadczenie oraz certyfikacja w zakresie następujących metod spawania: 111, 131, 135, 136, 138 i 141

 • Zakres certyfikacji obejmujący szeroką grupę materiałów takich jak: stale węglowe, stale wysokostopowe, stale nierdzewne, stale austenityczno – ferrytyczne (duplex, super duplex) jak również stopy tytanu, aluminium oraz stopy miedzi (CuNiFer)

 • Klasyfikacja zgodnie z obowiązującymi standardami tj. EN 287-1, EN ISO 9606 przy nadzorze zaufanych jednostek kwalifikacyjnych takich jak UDT, TUV, DNV i innych

 • EMMCO posiada możliwości weryfikacji kompetencji oraz umiejętności spawaczy poprzez testy na warsztacie

  Personel badawczy

  OPERATORZY NDT

 • Personel badań nieniszczących poziom II i III certyfikowanych w następujących metodach: VT, PT, MT, RT, UT zgodnie z EN 473/BS EN ISO 9712

  Kadra kierownicza i administracyjna

 • Kierownicy projektu / budowy

 • Doświadczeni kierownicy 1-szej linii tj. majstrowie budowy w zakresie rurociągów i konstrukcji

 • Specjaliści ds. kontroli oraz przepływu dokumentacji

 • Personel administracyjny

Baza personalna EMMCO zawiera ponad 1000 wysoko wyspecjalizowanych oraz zweryfikowanych kandydatów w zakresie szerokiej gamy stanowisk.

USŁUGI SPAWALNICZO - MONTERSKIE WRAZ Z NADZOREM NA BUDOWIE

 • EMMCO wykonuje prace spawalniczo-monterskie w zakresie konstrukcji stalowych jak również rurociągów przemysłowych

 • Prace są prowadzone oraz kierowane przez naszą doświadczoną kadrę kierowniczą

Kwalifikacje

 • Projektowanie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

 • Kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń
  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

 • Uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego bez ograniczeń

 • Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001 (w trakcie wdrażania)